General terms and conditions

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti INVIZO s.r.o. určené pre odberateľov – zákazníkov

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotoviteľom, ktorým je spoločnosť INVIZO s.r.o., IČO: 35 706 503, so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava (ďalej len „zhotoviteľ“) a objednávateľom.
Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila so zhotoviteľom Zmluvu o dielo, za účelom podnikania alebo pre vlastné potreby (ďalej v texte len „objednávateľ“). Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa v čase a mieste dohodnutom zmluvnými
stranami a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za dielo zhotoviteľovi (ďalej len „zmluva“).

Dielo je predmet zmluvy na základe uzatvorenej zmluvy s objednávateľom (ďalej ako „dielo“) predstavujúce vykonanie diela, najmä: dodanie tovaru vrátane jeho montáže, inštalácie a uvedenia do prevádzky. Dielom sa rozumie taktiež montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky veci vo vlastníctve objednávateľa. Dielom sa ďalej rozumie vykonanie servisných prác a pozáručného servisu. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú ustanovenia danej zmluvy uprednostnené pred týmito podmienkami.

Kontaktné a fakturačné údaje zhotoviteľa:
INVIZO s.r.o., so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
IČO: 35 706 503 IČ DPH: SK2020217595
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 12882/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0001 7107 7272
Tel: + 421 2 65 311 915
E-mailový kontakt: info@www.invizo.sk

II. Spôsob uzatvárania zmluvy

1. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávku) zasiela objednávateľ zhotoviteľovi v písomnej forme:
· na e-mailovú adresu zhotoviteľa
· na korešpondenčnú adresu zhotoviteľa
· vo forme vyplneného a odoslaného kontaktného formulára na internetovej stránke zhotoviteľa, ktorými zaslal návrh na uzavretie zmluvy, predmetom ktorej je vyhotovenie diela (ďalej len „objednávka“). Objednávka bude vyhotovená zo strany objednávateľa na základe informácií o diele, termíne jeho inštalácie a cene za
dielo, s ktorými zhotoviteľ vopred oboznámil objednávateľa (t.j. cenová ponuka), ak nebude dohodnuté inak. Cenová ponuka je platná výlučne počas lehoty v nej uvedenej.
2. Následne po odoslaní objednávky obdrží objednávateľ na svoju e-mailovú adresu od zhotoviteľa potvrdenie o prijatí objednávky.
3. Potvrdením objednávky zo strany zhotoviteľa vzniká zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

III. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a mieste dohodnutom v zmluve.
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri vykonávaní diela zhotoviteľovi súčinnosť. Najmä je povinný zabezpečiť stavebnú pripravenosť miesta výkonu diela podľa požiadaviek zhotoviteľa tak, aby zhotoviteľ mohol vykonať dielo v súlade so zmluvou a taktiež, aby mal zhotoviteľ nerušený prístup na miesto výkonu diela. Objednávateľ je taktiež povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovednej osoby na mieste výkonu diela, ktorá je oprávnená a poučená poskytnúť
súčinnosť zhotoviteľovi pri vykonávaní diela. Uvedené sa týka aj všetkých ďalších vecí a úkonov, ktoré má podľa požiadaviek zhotoviteľa zabezpečiť objednávateľ.
3. Termín vykonania diela sa predlžuje o čas, kedy zhotoviteľ nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa alebo z objektívnych dôvodov nezávislých od zhotoviteľa.
4. V prípade nemožnosti alebo omeškania vykonania diela z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na náhradu vzniknutej škody zahrňujúcu nárok na náhradu dodatočne vynaložených nákladov vrátane cestovných nákladov a nákladov za stratu času.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a je oprávnený poveriť vykonaním diela tretiu osobu.
6. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov
objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Zhotoviteľ má takisto právo na náhradu vzniknutej škody a nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím nevhodných vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť. Zhotoviteľ nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použití pri vykonávaní diela písomne trval.
7. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa veci alebo miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Ak sa strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene zmluvy, môže ktorákoľvek zo strán
od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ má nárok na cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby, než prekážky zistil.
8. Objednávateľ sa zaväzuje nezasahovať akýmkoľvek spôsobom do diela resp. časti diela a inštalovanej technológie, v opačnom prípade mu nebudú priznané nároky z vád diela.
9. V prípade, ak to povaha diela vyžaduje, zaväzuje sa objednávateľ pravidelne v stanovených lehotách vykonávať profylaktické kontroly diela.

IV. Cena za dielo

1. Cena za dielo bola dohodnutá v zmluve medzi zhotoviteľom a objednávateľom na základe cenovej ponuky zaslanej zhotoviteľom objednávateľovi. Pokiaľ nie je uvedené inak platí, že všetky ceny sú uvádzané bez DPH.
2. Ak nebude dohodnuté zmluvnými stranami inak, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť cenu za dielo nasledovne:
– prvá časť ceny ako záloha vo výške 50 % bude uhradená na základe faktúry zhotoviteľa vystavenej v deň uzatvorenia zmluvy, doba splatnosti zálohovej faktúry je dohodnutá na 7 dní po jej vystavení.
– druhá časť ceny diela bude uhradená na základe faktúry zhotoviteľa vystavenej v deň odovzdania a prevzatia diela, doba splatnosti záverečnej faktúry je dohodnutá na 14 dní po jej vystavení.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v termíne jej splatnosti. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola cena za dielo splatná na základe vystavenej faktúry pripísaná na účet zhotoviteľa.
4. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo v plnej výške tak, ako bolo dohodnuté zmluve, a to aj v prípade, ak nebolo dielo dodané v celej časti z dôvodov na strane objednávateľa.

5. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak platí, že zhotoviteľ nemá povinnosť začať vykonávať dielo dokiaľ objednávateľ neuhradí prvú časť ceny za dielo v plnej výške.
V. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na diele
1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu až úplným zaplatením celej ceny za dielo.
2. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa v okamihu inštalácie čo i len časti diela na mieste a na veci určenej na to objednávateľom. To znamená, okrem iného, že objednávateľ sa stáva zodpovedným za poškodenie / stratu / zničenie / odcudzenie diela resp. časti diela.

VI. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v deň dokončenia diela, poprípade v termíne podľa výzvy zhotoviteľa resp. aj po častiach, ak tak uváži zhotoviteľ. Pred odovzdaním diela zhotoviteľ vykoná revíziu diela a zaškolenie objednávateľa.
2. Odovzdanie a prevzatie diela prebehne na základe písomného protokolu (zápisnice) podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol o odovzdaní diela musí obsahovať najmä: deň a miesto odovzdania diela, zhodnotenie kvality diela vrátane taxatívneho vymenovania prípadných nedorobkov, vád a určenia spôsobu a primeranej lehoty na ich odstránenie, konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá a podpisy oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný prevziať dielo aj s prípadnými nepodstatnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela.
3. Pokiaľ objednávateľ v stanovenom termíne neprevezme dielo, je objednávateľ povinný uhradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri udržiavaní / uskladnení neprevzatého diela vrátane náhrady škody, ktorá mu vznikne. Zároveň je objednávateľ povinný plniť všetky svoje záväzky podľa zmluvy, ako keby dielo riadne a včas prevzal (napr. záväzok uhradiť kúpnu cenu), taktiež plynie záručná doba.

VII. Servisné práce

1. Pod servisnými prácami sa rozumie vykonanie diela spočívajúce v servise – oprava, úprava, údržba vecí vo vlastníctve objednávateľa a taktiež pozáručný servis.
2. V prípade objednávky servisu zo strany objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať prvú obhliadku s uvedením predmetu a ceny servisu do 30 dní od dopytu objednávateľa.
3. Pri servisných prácach sa priebeh a dokumentácia spravidla vyhotovujú výlučne elektronicky, vrátane servisného záznamu či faktúry vystavenej len v elektronickej podobe. Tieto dokumenty sú zasielané zo strany zhotoviteľa na emailovú adresu určenú objednávateľom.

VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Záručná doba

Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na dielo v dĺžke uvedenej v protokole o odovzdaní diela, najviac však 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V prípade servisných prác a taktiež zmlúv o dielo, ktoré zahŕňajú dielo spočívajúce výlučne v montáži vecí dodaných objednávateľom, je záručná doba na tieto práce 6 mesiacov.

Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak práva zaniknú. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, resp. bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, inak mu nebudú priznané práva z vád diela. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.

Obmedzenie záruky

Záruka sa nevzťahuje:
· na chyby vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním diela, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou, inštaláciou či neodbornou montážou vykonanou objednávateľom resp. treťou osobou,
· na mechanické poškodenie vinou objednávateľa, poškodenie spôsobené nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o dielo,
· v prípade nevykonávania profylaktických kontrol, pokiaľ sa tieto vyžadujú,
· poškodením spôsobeným vyššou mocou, t.j. ak vada diela vznikla poškodením diela neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, náhodnou skazou a náhodným zhoršením, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
· ak vada vznikla zásahom do diela k tomu neoprávnenej osoby,
· na vady, na ktoré bol objednávateľ upozornený pred prevzatím diela, alebo išlo o zjavné vady resp. o daných vadách musel vedieť a súčasne prevzatie diela neodmietol,
· zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady diela spôsobené z dôvodu nesprávnosti a nevhodnosti pokynov objednávateľa, na ktoré objednávateľa zhotoviteľ upozornil, avšak objednávateľ na nich naďalej trval alebo ak nevhodnosť daných pokynov objednávateľa zhotoviteľ nemohol, ani pri vynaložení odbornej
starostlivosti, zistiť,
· záruka sa nevzťahuje ani na vady diela spôsobené nevhodnosťou materiálu a veci dodaných objednávateľom, na ktorý objednávateľa zhotoviteľ upozornil, avšak objednávateľ na danom naďalej trval alebo ak nevhodnosť materiálu a veci zhotoviteľ nemohol, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, zistiť. Objednávateľ nie je oprávnený uplatniť reklamáciu v prípade neuhradenia ceny za dielo v plnej výške.

Uplatnenie reklamácie
Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť v prevádzkarni zhotoviteľa alebo u ním určenej osoby. Bližšie informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný servis sú uvedené v protokole o odovzdaní diela alebo ich poskytne zhotoviteľ objednávateľovi na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Reklamácia musí obsahovať:
· identifikáciu objednávateľa vrátane uvedenia kontaktnej osoby a kontaktných údajov
· presné označenie reklamovaného diela
· popis reklamovanej chyby
· protokol o odovzdaní diela
· číslo faktúry a číslo zákazky
· doklad o uhradení ceny za dielo.

Vybavenie reklamácie

Riadne uplatnená reklamácia bude vybavená v čo najkratšej dobe, spravidla do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Pri uplatnení reklamácie vystaví zhotoviteľ objednávateľovi písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie ako i o tom, kedy právo na reklamáciu uplatnil. O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie zhotoviteľ objednávateľa e-mailom alebo písomne. V záručnej dobe zhotoviteľ odstráni vady bezplatne, a to opravou alebo výmenou vadnej časti diela alebo dodaním chýbajúcej časti diela. V prípade neodstrániteľnej vady poskytne zhotoviteľ bezodplatne rovnocenné náhradné plnenie alebo zľavu z ceny diela. Voľba spôsobu vybavenia reklamácie je na zhotoviteľovi. V prípade, ak nie je možné preukázať, že vada diela bola spôsobená zhotoviteľom, alebo v prípade neoprávnenej reklamácie bude objednávateľovi účtovaná činnosť a náklady spojené so zisťovaním príčiny, overovaním alebo
odstraňovaním vady uvádzanej objednávateľom.

Objednávateľ je povinný zabezpečiť pri reklamácii zhotoviteľovi všetku súčinnosť podľa požiadaviek zhotoviteľa. V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa sa o relevantnú dobu predlžuje termín vybavenia reklamácie a zhotoviteľ má nárok na náhradu vzniknutej škody a nárok na náhradu vynaložených nákladov.

Osobitné podmienky vybavenia reklamácie podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Tieto osobitné podmienky majú povahu dopĺňajúcich práv a povinností vo vzťahu k vyššie uvedeným podmienkam vybavenia reklamácie a vzťahujú sa výlučne na objednávateľov – spotrebiteľov, t.j. fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela spotrebiteľom. To platí, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba. V prípade servisných prác a taktiež zmlúv o dielo, ktoré zahŕňajú dielo spočívajúce výlučne v montáži vecí dodaných objednávateľom, je záručná doba na tieto práce 6 mesiacov.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, zhotoviteľ je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitýchprípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu reklamovaného diela, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu diela.

Ak spotrebiteľ reklamáciu diela uplatnil počas prvých 12 mesiacov od odovzdania diela, môže zhotoviteľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu diela uplatnil po 12 mesiacoch od odovzdania diela a zhotoviteľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať dielo na odborné posúdenie. Náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša zhotoviteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže
zodpovednosť zhotoviteľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Zhotoviteľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Zhotoviteľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spôsob vybavenia reklamácie v prípade spotrebiteľa

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dielo mohlo riadne užívať ako dielo bez vady, má objednávateľ právo na výmenu diela alebo zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže dielo riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu diela, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

IX. Odstúpenie od zmluvy a sankcie

1. Ak zhotoviteľ nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy z dôvodu nezávislého od zhotoviteľa alebo
z dôvodov vyššej moci, zhotoviteľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa a zároveň je povinný ponúknuť objednávateľovi náhradné plnenie alebo je daná možnosť odstúpiť od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia povinností zo strany objednávateľa, ak jeho omeškanie so splnením povinnosti bude trvať dlhšie ako 5 dní, taktiež je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ trvá na vykonaní diela napriek nevhodnosti dodaného materiálu alebo pokynov, na ktoré zhotoviteľ objednávateľa upozornil.
3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi v prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z ceny diela za každý deň omeškania a zároveň náhradu škody v plnej výške.
4. Zmluva zaniká doručením písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Účinky odstúpenia od zmluvy sa netýkajú nárokov na zaplatenie akýchkoľvek peňažných nárokov zhotoviteľa voči objednávateľovi, napr. zmluvných pokút, úrokov z omeškania, náhrady škody a pod.

X. Ochrana osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov týmto informujeme dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov za nasledovných podmienok:
Prevádzkovateľ osobných údajov:
INVIZO s.r.o., so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, zapísaná v OR SR OS Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 12882/B

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom

V súvislosti s obchodným vzťahom s našou spoločnosťou sme oprávnení spracúvať nasledovné kategórie osobných
údajov našich zmluvných partnerov, t.j. odberateľov, zákazníkov, dodávateľov alebo iných zmluvných partnerov:
• kontaktné informácie – meno a priezvisko, adresa, telefónne, mobilné a faxové číslo a e-mailová adresa, a pokiaľ to bude na identifikáciu zmluvného partnera potrebné taktiež dátum narodenia, rodné číslo, doklady totožnosti,
• platobné údaje, ako údaje potrebné pre spracovanie platieb, vrátane čísiel kreditných/debetných kariet, čísiel bezpečnostných kódov a ďalšie súvisiace účtovné informácie,
• ďalšie informácie potrebné v rámci zmluvnej spolupráce resp. dobrovoľne poskytnuté zo strany zmluvného partnera, ako osobné údaje súvisiace so zadanými objednávkami, vykonanými platbami, žiadosťami,
• osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zmluvných partnerov za účelom informovania zmluvných partnerov (aj potenciálnych) o svojich výrobkoch a službách, vypracovania ponuky pre zmluvných partnerov, realizácie zmluvného vzťahu (napr. na realizáciu transakcií či objednávok, spracúvanie platieb, vedenie účtovníctva, na fakturáciu alebo prijímanie platieb, zabezpečenie plnenia zo záruky), za účelom vedenia marketingových kampaní a iných propagačných činností, za účelom riešenia sporov, uplatnenia našich zmluvných oprávnení a právnych nárokov. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa nasledovných právnych základov:
a) plnenie zmluvného vzťahu, ktorého je dotknutá osoba zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia),
b) následných povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (napr. vedenie účtovných záznamov, vymáhania pohľadávok, riešenia mimo/súdnych sporov, archiváciu, a pod.),
c) spracúvanie je nevyhnuté pre plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia). Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účel plnenia z uzatvorených zmlúv resp. v zmysle svojich zákonných práv a povinností. Na tieto účely je v rámci svojich zákonných povinností povinný poskytovať osobné údaje štátnym orgánom, správcovi dane, tretím osobám zabezpečujúcim vedenie účtovníctva, taktiež ide o príjemcov, s ktorými spolupracuje pri prevádzke podniku a výkone svojich práv, ako napr. advokáti, znalci, exekútori, orgány činné
v trestnom konaní, súdy. Nie je úmyslom spracovávať tieto údaje mimo krajín EÚ.

Bezpečnosť

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany
pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou
technických a organizačných opatrení zabezpečených prevádzkovateľom.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. Po ukončení zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich je povinnosťou prevádzkovateľa uchovávať osobné údaje počas celého obdobia, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch. V ostatných prípadoch prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v zmysle registratúrneho poriadku.

Práva dotknutej osoby

– právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
– právo na opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
– právo na prenosnosť svojich osobných údajov
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
– právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov)
Uvedené práva zakotvuje článok 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

XI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná písomne s uprednostnením formy emailových správ na e-mailové adresy zhotoviteľa a objednávateľa. Doručovanie sa môže vykonávať taktiež na poštovú adresu druhej zmluvnej strany alebo osobne oproti podpisu. Za riadne doručenie písomnej zásielky sa považuje aj odmietnutie jej prevzatia alebo márne uplynutie odbernej lehoty na prevzatie zásielky na pošte. V prípade doručovania prostredníctvom e-mailu sa písomnosť považuje za doručenú dňa nasledujúcim po dni odoslania.
2. Zhotoviteľ má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto VOP, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien tovarov, z dôvodu zmien podmienok na trhu či zmeny obchodných podmienok tretích osôb – dodávateľov zhotoviteľa, ďalej v prípadoch zmien v hospodárskej či finančnej situácii, inflácii a takých zmenách okolností, ktoré by založili hrubý nepomer v právach a povinnostiach v neprospech zhotoviteľa. VOP sú platné pre konkrétnu zmluvu v znení účinnom v deň uzatvorenia zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2021.

Bratislava

Žilina

Zvolen

Košice